Medezeggenschapsraad

MR en klankbordgroep

De MR (Medezeggenschapsraad) spreekt met het schoolbestuur over onderwerpen die de school betreffen. De MR spreekt namens de ouders, het personeel en de kinderen. De MR kan advies geven en voor een aantal besluiten is zelf wettelijke instemming van de MR nodig. De MR kan ook zelf zaken signaleren en op de agenda plaatsen en mag ongevraagd standpunten innemen of voorstellen doen.

De MR bestaat voor de helft uit mensen die het personeel vertegenwoordigen. De MR is relatief klein en daarom is enige jaren geleden besloten om een klankbordgroep te vormen. Deze klankbordgroep zorgt er voor dat onderwerpen die onder de ouders leven gemakkelijker bij de MR terecht komen en dat onderwerpen waar de MR een mening over moet vormen breder gedragen worden door de ouders. De leden van de klankbordgroep vormen de ogen en oren van de MR.

Als u wilt dat iets bij de MR besproken wordt, dan kunt u dit aan de leden van de klankbordgroep of aan de MR leden laten weten. Bij vragen of opmerkingen kunt u natuurlijk ook terecht. Tot slot wijzen we u er op dat de notulen en agenda’s van de MR vergaderingen openbaar zijn en dus door u ingezien mogen worden. Ook de MR overleggen zijn openbaar dus als u wilt, kunt u deze bijwonen. De data van de overleggen staan op de jaaragenda.

Klik hier voor;
Medezeggenschapsraad reglement 2019
Medezeggenschapsraad huishoudelijk reglement 2019